Privacy Verklaring

Laatst bijgewerkt: Mei 2021Share Business Management B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 


Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de websites van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek van deze websites accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u de websites te verlaten. 


De huidige op de websites beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de websites bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Websites (hierna ook “De websites”: www.sharebusinessmanagement.nl en www.shareonline.membirds.nl/login) 
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Share Business Management B.V. gevestigd te Uden, Brabantplein 30Artikel 2 - Toegang tot de websites

De toegang tot de websites en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze websites alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  Artikel 3 - De content van de websites  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de websites te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.


Artikel 4 - Het beheer van de websites

-Voor het goede beheer van de websites kan de beheerder op ieder moment:

-de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de websites.

-alle informatie verwijderen die het functioneren van de websites kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.

-de websites tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren. 


Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de websites, waardoor de websites of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de websites is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

-Vanwege het gebruik van de websites of diensten toegankelijk via internet

-Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

-De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de websites. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

-Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze websites, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 


Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Share Business Management en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.


De persoonsgegevens die op de websites worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  


Indien gegevens worden gedeeld met externe verwerkers, waaronder Facebook, dan vervalt de verantwoordelijkheid van Share Business Management en gaat de verantwoording van de verwerking over op de betreffende partij.


Gegevens worden verzameld door en gedeeld met:

-Autorespond en Mailblue

-Scoreapp

-Webinargeek

-Contactformulier van (Phoenixwebsite) en naar een emailadres verzonden


Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via hallo@sharebusinessmanagement.nl


Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de websites, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.


Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u zich via de emails uitschrijven. Lukt dit niet dan stuurt u een mail naar het volgende adres: hallo@sharebusinessmanagement.nl.


Indien u tijdens het bezoek van de websites enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 


Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van websites verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Verzamelde emailadressen (via de inschrijfformulieren), worden bewaard totdat de eigenaar van het emailadres de inschrijving ongedaan maakt (middels de uitschrijflink).


Artikel 11 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze websites geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze websites als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze websites speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze websites bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze websites accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.  


Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze websites:  

• Google Analytics (analytische cookie)  

• Facebook (tracking cookie)  

• Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze websites op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.

Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze websites. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.  


Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Met andere woorden, als je de website www.sharebusinessmanagement.nl bezoekt dan kan het zijn dat je op basis van dit bezoek een advertentie te zien krijgt op Facebook of via het netwerk van Google Adwords op diverse relevante sites. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.  


Wanneer u onze websites bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de websites, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de websites accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.  


Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tven-post/cookies#faqArtikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de websites kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 


Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de websites zelf, kunt u zich richten tot: 

Share Business Management B.V., hallo@sharebusinessmanagement.nl